Zhou Bing, Business Manager of Northern Jiangsu: +86-13506510507 Li Junqiang, Northeast Region Business Manager: +86-18806876729
Li Chengzhong, Jiangsu Low Voltage Business Manager: +86-13705880826 Lou Yi, Jiangsu High Voltage Business Manager: +86-13506641110
Pan Jie, Business Manager, Shanghai Tel:  +86-18930728999 Hunan, Hubei, Jiangxi Business Manager Ai Shibing: +86-13967730060
Li Zhanpeng, Business Manager of Beijing, Tianjin and Tangshan:  +86-15968709828 Hu Qiulin, Business Manager of Xinjiang, Tel: +86-13989740251
Northwest Region Business Manager Yang Lei Tel: +86-13572962918 Feng Wu, Business Manager of Fujian and Guangdong:+86-13857739216
Yun Wang, Regional Business Manager of Yunnan, Guizhou and Sichuan Tel: +86-13567793868 Zhang Xiyin, Business Manager of Zhejiang Region (excluding Ningbo): +86-15167729920
Zhou Bing, Business Manager of Northern Jiangsu: +86-13506510507
Li Junqiang, Northeast Region Business Manager: +86-18806876729
Li Chengzhong, Jiangsu Low Voltage Business Manager: +86-13705880826
Lou Yi, Jiangsu High Voltage Business Manager: +86-13506641110
Pan Jie, Business Manager, Shanghai Tel:  +86-18930728999
Hunan, Hubei, Jiangxi Business Manager Ai Shibing: +86-13967730060
Li Zhanpeng, Business Manager of Beijing, Tianjin and Tangshan:  +86-15968709828
Hu Qiulin, Business Manager of Xinjiang, Tel: +86-13989740251
Northwest Region Business Manager Yang Lei Tel: +86-13572962918
Feng Wu, Business Manager of Fujian and Guangdong:+86-13857739216
Zhang Xiyin, Business Manager of Zhejiang Region (excluding Ningbo): +86-15167729920
Yun Wang, Regional Business Manager of Yunnan, Guizhou and Sichuan Tel: +86-13567793868